Povinné informace

Autor: administrator <alless(at)volny.cz>, Téma: Obecní úřad, Zdroj: Obec Palkovice, Vydáno dne: 16. 01. 2012

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, obec Palkovice , okres Frýdek-Místek.

Seznam:

1.   Oficiální název
2.   Důvod a způsob založení
3.   Organizační struktura
4.   Kontaktní spojení
5.   Případné platby můžete poukázat a úřední hodiny
6.   IČ
7.   DIČ
8.   Rozpočet v tomto roce
9.   Žádosti o informace
10. Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/199 Sb.
17. Seznam organizací
18. Živnostenská oprávnění a honební společenstva1. Oficiální název

Obec Palkovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce p. Radimem Bačou

 

2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

• zastupitelstvo obce
• rada obce
• starosta obce
• obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 4 zařazení do Obecního úřadu Palkovice. Rada obce Palkovice nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

 

 

 4. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu: 739 41 Palkovice č. 619, okres Frýdek-Místek
Tel: 558 656 124, 739 633 313(T-Mobile)
Fax: 558 656 104
E-mail oupalkovice@palkovice.cz
Oficiální www stránka: www.palkovice.cz
Úřední deska: budova Obecního úřadu v Palkovicích + online úřední deska

 
5. Případné platby můžete poukázat


Česká spořitelna a.s., pobočka Frýdek-Místek, Č. účtu  1682012379/0800,
Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Palkovice v úředních hodinách
pondělí, středa  07:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
 

6. IČ

00297054
 

7. DIČ

CZ00297054
Obec je plátcem DPH.


8. Rozpočet v tomto roce

•  rozpočet 2011(xls)
Souhrnné údaje schváleného rozpočtu obce Palkovice na rok 2011


9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Palkovice, 739 41 Palkovice č. 619, na podatelně v kanceláři č. 36 Obecního úřadu Palkovice nebo v příslušné kanceláři Obecního úřadu Palkovice.
Ústně lze podat žádost
• telefonicky
• osobně (v jednotlivých kancelářích)
Písemně lze podat žádost
• poštou
• předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
• protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informace
Elektronickou poštou lze podat žádost:
• zasláním písemné žádosti na adresu elektronické podatelny
oupalkovice@palkovice.cz

Žádosti o informace a poskytnuté informace najdete zde.

12. Formuláře


 Formuláře je možno získat na Obecním úřadu v Palkovicích nebo stáhnout online.


 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací


 Informace poskytne Obecní úřad v Palkovicích podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov 


 14. Nejdůležitější předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí  ústavního pořádku ČR
• zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění 
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
• zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v  platném znění
• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
• zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
• zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 
• zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
• zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění 
• zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění 
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
• zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 
• zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění 
• zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
• zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
• Obecně závazné vyhlášky obce Palkovice Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde


 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde