Zasedání zastupitelstva obce - 13.12.2011

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 05. 12. 2011

Starosta obce Palkovice svolává na úterý 13. prosince 2011 v 17.00 hodin ve SPORTOVNĚ  KULTURNĚ  SPOLEČENSKÉM CENTRU na Myslíku zasedání Zastupitelstva obce Palkovice

Návrh programu:
1)  Zahájení
2)  Slib nového člena Zastupitelstva obce Palkovice
3)  Kontrola usnesení  z jednání  Rady  obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
4)  Rozpočtové provizorium na r. 2012
5)  Rozpočtové změny
6)  Hospodaření obce k 30.11.2011
7)  Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8)  Informace o průběhu výstavby splaškové kanalizace v obci
9)  Informace o připravovaných investičních akcích
10) Různé
11) Rozprava
12) Usnesení
13) Závěr

Zasedání je veřejné
       
Radim Bača v.r.
starosta