Zasedání zastupitelstva obce

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 06. 03. 2015

Starosta obce Palkovice svolává na pondělí 16. března 2015 v 16.00 hodin ve sportovně kulturně společenském centru na Myslíku (č.p. 118) zasedání zastupitelstva obce Palkovice


Návrh programu:

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení z jednání Rady obce Palkovice a posledního zasedání Zastupitelstva obce Palkovice
3. Návrh rozpočtu Obce Palkovice na rok 2015
4. Projednání nákupu nemovitého majetku do vlastnictví obce
5. Dodatky ke smlouvám pro zajištění dopravní obslužnosti
6. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování       komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Palkovice
7. Návrh úpravy Jednacího řádu zastupitelstva obce Palkovice
8. Dopravní bezpečnost u základní školy a v jejím okolí
9. Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10. Různé
11. Rozprava
12. Usnesení
13. Závěr


Zasedání je veřejné
        
Radim Bača v.r.
starosta