Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palkovice - informace

Autor: Bajtková <(at)>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 18. 05. 2017

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Frýdek-Místek zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Palkovice. Účelem pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy.  Současně se pozemkovými úpravami zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Celé tvorbě nové digitální mapy předchází polohopisné zaměření skutečného stavu krajiny tak, aby se parcely tvořily na skutečných porostech, stává se, že za roky les prorůstá do polí, vodní toky mění své řečiště, tvoří se neplodné půdy a podobně.                                                                                                                                         

Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav v katastru obce Palkovice je firma EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA – GEOPORT“, Fišova 403/7, 702 00  Brno - Černá Pole. Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav mohou v souladu s ustanovením § 6 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

V letošním roce budou probíhat v katastru Palkovice geodetické práce týkající se zaměření skutečného stavu, práce již byly zahájeny, v současné době se na pozemcích v nezastavěné části obce pohybuje 4 – 6 geodetů. Měří se vše, vyježděné polní cesty, remízky, meze, louky, sady, kraje polí, různé malé a velké vodní toky, rybníky, ploty na hranicích intravilánu (zastavěná část obce) a extravilánu (nezastavěná část obce pole, louky apod.) Další geodetickou prací je vytyčení vlastnických hranic, které tvoří tzv. obvody pozemkových úprav. Obvod pozemkových úprav vymezuje část řešeného území pozemkovými úpravami a odděluje ho od území neřešeného, tedy intravilánu. K vytyčení vlastnických hranic budou zváni vlastníci, aby se mohli k vytyčení vyjádřit, popř. s nimi budou projednány případné změny. Vše se děje na základě konzultací s vlastníky, kteří budou obesíláni zvacími dopisy z pozemkového úřadu ve Frýdku-Místku.