Hlavní stránka
ČeštinaEnglishPolski

sipka Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, obec Palkovice , okres Frýdek-Místek.

Seznam:

1.   Oficiální název
2.   Důvod a způsob založení
3.   Organizační struktura
4.   Kontaktní spojení
5.   Případné platby můžete poukázat a úřední hodiny
6.   IČ
7.   DIČ
8.   Rozpočet v tomto roce
9.   Žádosti o informace
10. Příjem petic, stížností, žádosti a dalších podání
11. Opravné prostředky
12. Formuláře
13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/199 Sb.
17. Seznam organizací
18. Živnostenská oprávnění a honební společenstva1. Oficiální název

Obec Palkovice, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce p. Radimem Bačou

 

2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

• zastupitelstvo obce
• rada obce
• starosta obce
• obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 4 zařazení do Obecního úřadu Palkovice. Rada obce Palkovice nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

 

 

 4. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu: 739 41 Palkovice č. 619, okres Frýdek-Místek
Tel: 558 656 124, 739 633 313(T-Mobile)
Fax: 558 656 104
E-mail oupalkovice@palkovice.cz
Oficiální www stránka: www.palkovice.cz
Úřední deska: budova Obecního úřadu v Palkovicích + online úřední deska

 
5. Případné platby můžete poukázat


Česká spořitelna a.s., pobočka Frýdek-Místek, Č. účtu  1682012379/0800,
Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Palkovice v úředních hodinách
pondělí, středa  07:00 - 11:30, 12:00 - 16:30
 

6. IČ

00297054
 

7. DIČ

CZ00297054
Obec je plátcem DPH.


8. Rozpočet v tomto roce

•  rozpočet 2011(xls)
Souhrnné údaje schváleného rozpočtu obce Palkovice na rok 2011


9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Palkovice, 739 41 Palkovice č. 619, na podatelně v kanceláři č. 36 Obecního úřadu Palkovice nebo v příslušné kanceláři Obecního úřadu Palkovice.
Ústně lze podat žádost
• telefonicky
• osobně (v jednotlivých kancelářích)
Písemně lze podat žádost
• poštou
• předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
• protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informace
Elektronickou poštou lze podat žádost:
• zasláním písemné žádosti na adresu elektronické podatelny
oupalkovice@palkovice.cz

Žádosti o informace a poskytnuté informace najdete zde.

12. Formuláře


 Formuláře je možno získat na Obecním úřadu v Palkovicích nebo stáhnout online.


 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací


 Informace poskytne Obecní úřad v Palkovicích podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov 


 14. Nejdůležitější předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí  ústavního pořádku ČR
• zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění 
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
• zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v  platném znění
• zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
• zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
• zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 
• zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 
• zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 
• zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění 
• zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
• zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění 
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
• zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
• zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 
• zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění 
• zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 
• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
• zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
• Obecně závazné vyhlášky obce Palkovice Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde


 15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde

Vydáno dne 16. 01. 2012 (3583 přečtení) Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Obec Palkovice
Vyhledat ve světě:

Na tomto webu:
Rozšířené vyhledávání ...
Kontakt

Obecní úřad Palkovice

Palkovice č.p.619,
739 41
Česká republika (CZ)
IČ: 00297054
DIČ: CZ00297054
tel: (+420) 558 656 124
tel: (+420) 739 633 313
fax: (+420) 558 656 104
e-mail:oupalkovice @palkovice.cz
Starosta:
Radim Bača
tel.: 739 633 311
e-mail:starosta @palkovice.cz

Kalendář akcí

<<  Únor >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

23.02.2018
Milada


24.02.2018
Obecní ples


25.02.2018
Auta 3


02.03.2018
VH Honebního společenstva


03.03.2018
Volejbalový plesAktuality ze světa

Peníze

PHP Scripting Language MySQL Web site powered by phpRS (c)2009 Designed by Ing. Marek Hejděnec Úterý 20.února 2018, svátek má Oldřich